§ 1. DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto uwzględniającego podatki należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
  2. Cena towaru – jest to cena produktu powiększona o ewentualne koszty transportu. 
  3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim).
  4. Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
  5. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
  7. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
  8. Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  9. Sklep – tygielartystyczny.pl
  10. Sprzedawca – Marcin Dąbrowa DON BROVA z siedzibą w Olkuszu 32-300 ul. Witosa 20 NIP: 6792512255 REGON 122551091
  11. Towar – przedmiotem sprzedaży są przedmioty – rękodzieło tj. wyroby wytworzone w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierające motywy typowe dla kultury, w której powstały;
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
  13. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Regulaminie – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
  14. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

 § 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne, wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, a to jest:

Minimalne wymagania sprzętowe:

 1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
 2. Pamięć operacyjna: 512MB
 3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
 4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
 5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
 6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s


Minimalne wymagania oprogramowania:

 1. System Operacyjny: Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, Windows Phone w wersjach objętych wsparciem.
 2. Przeglądarka internetowa: Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
 3. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
 4. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Sklep prowadzi działalność, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 kontakt ze Sklepem jest możliwy:
 1. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG (Przeglądanie stron Sklepu, konto w Sklepie)

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa Konta);
  2. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  2. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
  3. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  4. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  5. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta.
 5. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieokreślony.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 9. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  2. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Sprzedawcy.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta  z Klientem za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 7. REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2.  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towar nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży:
  1. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Klient dodaje wybrany Towar do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
  4. Klient, który posiada Konto, Klient wprowadza dane właściwe dla realizacji Zamówienia;
  5. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  6. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  7. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Dodaj do Koszyka”> „Zamówienie” > „Kupuję i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  8. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  9. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
  10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania
  się na odległość, tj. sieci Internet.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 9. CENY

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny produktów na stronach Sklepu:
  1. nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;
  2. cena towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt transportu;
 3. Koszt dostawy towaru jest określony w ramach funkcjonalności koszyka podczas procedury zamówienia.
 4. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
 5. Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy. Zależy od wartości zamówionego Towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia.
 6. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 10. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych kceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
 2.  Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayPal lub PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika).
 3. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie  i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem.
 4. Wpłaty na rzecz Sklepu  dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399).
 5. Zamówienia na Towar można dokonać poprzez zamówienie jednego Towaru dostępnego w aktualnej ofercie Sklepu. Koszt wysyłki Towaru ponosi Użytkownik. Koszt wysyłki jest określony w procedurze zamówienia w ramach koszyka.
 6. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego  Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 8. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

§ 12. DOSTAWA TOWARU

Zamówienie Użytkownika jest zrealizowane w terminie dostawy wskazanym w potwierdzeniu zamówienia a w przypadku braku określenia takiego terminu  – w ciągu 21 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) lub pod linkiem WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected].
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów  do Konsumenta . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Witosa 20, 32-300 Olkusz
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 14. REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w Sklepie są przedmiotami wykonanymi w ramach rękodzieła, są niepowtarzalne.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości, ma jednak prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Witosa 20, 32-300 Olkusz lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Witosa 20, 32-300 Olkusz.
 10. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 § 15. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz po 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). 
 2. Zasady dotyczące przetwarzania są opisane w polityce prywatności tygielartystyczny.pl/ polityka-prywatnosci.

§ 16. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
  3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
 2. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
  1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu,
  2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem o świadczeniu usług ulega rozwiązaniu, konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Sklepie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie drogą mailową lub w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: [email protected].
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL tygielartystyczny.pl/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Załącznik nr 1